FAQs Complain Problems

Facility & City tax / सुबिधा तथा नगर कर

व्यवसाय कर ( सवारी कर )

अनुसुचि – ३

सिद्धार्थनगर नगरपालिका कार्यलय 

सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को लागि निर्धारण गरिएको व्यवसाय करको दर रेट 

क्र.स

व्यवसाय विवरण

आ.व २०७०/७१ को दररेट

आ.व २०७१/७२ को दररेट

आ.व २०७२/७३ को दररेट

सवारी कर स्वदेशी वार्षिक

 बस,ट्रक,लरी

३०००|००

३०००|००

३०००|००

मिनिबस,मिनी ट्रक

१०००|००

१०००|००

१०००|००

Pages