FAQs Complain Problems

Facility & City tax / सुबिधा तथा नगर कर

निवेदन,सिफारिस दस्तुर तथा सेवा शुल्क

अनुसुचि – ३

सिद्धार्थनगर नगरपालिका कार्यलय

आर्थिक वर्ष २०७२-७३ को लागि पारित गरिएको निवेदन,सिफारिस दस्तुर तथा सेवा शुल्क 

क्र.स

सेवाको प्रकार

आ.व २०७०/७१ को दररेट

आ.व २०७१/७२ को दररेट

आ.व २०७२/७३ को दररेट

निवेदन दस्तुर प्रचलित कानुन बोमोजिम

५|००

५|००

५|००

विभिन्न निवेदन फारमहरुको

१०|००

१०|००

१०|००

Pages