FAQs Complain Problems

News & Events

क्र.सं. विवरण अपलोड मिति
51 बिधुतिय बोलपत्र NCB 14 & 15 तथा शिलबन्दी दरभाउपत्र SQ 1 & 2, २०८०/०५/१३ 2023-08-30
52 विद्युतिय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना NCB_11,12 & 13 / 2080/05/04 2023-08-21
53 विद्युतिय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (२०८०-०४-३२) 2023-08-17
54 आशयपत्र / निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा l 2023-08-14
55 विद्युतिय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना 2023-08-13
56 विद्युतिय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना 2023-08-11
57 निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । श्री विद्यालय सबै,सिद्धार्थनगर न.पा. 2023-08-08
58 विद्युतिय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना 2023-08-08
59 आन्तरिक आय संकलन कार्यको ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी बिधुतिय बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सुचना । तेश्रो पटक प्रकाशित 2023-08-03
60 Polythene Garbage Bag खरिद सम्बन्धमा 2023-07-31

Pages