FAQs Complain Problems

पुराना नक्सा पास नभएका भवनहरुको नक्सापास नियमित वा अभिलेखकरण गर्ने सम्बन्धी विशेषा कार्यबिधी २०७७ प्रथम संशोधन २०७९